dr Katarzyna Bojarska

Seksuolog Pomysłodawczyni Poradni "BezTabu". W 2002 r. ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Gdańskim. W 2005 r. uzyskała z wyróżnieniem tytuł doktora na tej samej uczelni. Pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Wykładowczyni, trenerka, edukatorka seksualna i badaczka społeczna.

W zakresie seksuologii w latach 2002-2005 kształciła się m.in. w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego i Zakładzie Psychosomatyki, Seksuologii i Patologii Więzi Międzyludzkich w Warszawie. Od tego czasu ustawicznie kontynuuje intensywny proces samokształcenia w zakresie seksuologii, głównie w oparciu o najnowsze obcojęzyczne publikacje, zarówno akademickie, jak i z zakresu praktyki klinicznej.

Od 2002 r. wprowadziła w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego kilka przedmiotów akademickich - wykładów i ćwiczeń - z zakresu seksuologii i psychologii płci i seksualności: psychofizjologii seksualnej, seksuologii klinicznej, seksuologii społecznej, pomocy seksuologicznej i poradnictwa seksuologicznego oraz problematyki homoseksualności, biseksualności, transpłciowości i interseksualności, a od 2005 roku prowadzi również seminaria kursowe i magisterskie z zakresu psychologii płci i seksualności.

Od 2007 r. opiekunka naukowa Naukowego Koła Seksuologii "Equality" działającego przy Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Od 2005 r. wykłada na podyplomowych kursach i studiach seksuologicznych, m.in. w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie, na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, na Queer Studies w Warszawie, a także w ramach Studium Seksuologicznego realizowanego we własnej Poradni.

Od 2002 r. przeprowadziła kilka tysięcy godzin szkoleń, wykładów, treningów i warsztatów w zakresie seksuologii i psychologii płci i seksualności - zarówno na Uniwersytecie Gdańskim, w innych ośrodkach akademickich, a także w różnych instytucjach pozarządowych, samorządowych i prywatnych.

Od 2004 roku świadczy pomoc seksuologiczną dla osób indywidualnych, par i rodzin, a także pomoc psychologiczną dla osób nieheteroseksualnych, transpłciowych i interseksualnych.

Jej zainteresowania w zakresie seksuologii koncentrują się m.in. wokół następujących kwestii (lecz nie tylko):

W pracy pomocowej dr K. Bojarska korzysta z dorobku psychologii społecznej, poznawczej, kulturowej, współczesnych prądów w zakresie seksuologii krytycznej oraz z metod psychoedukacji i wspierania rozwoju indywidualnego opartych na doświadczaniu.

Aktywna uczestniczka wielu krajowych i międzynarodowych szkoleń i konferencji, a także autorka polsko- i obcojęzycznych publikacji naukowych i popularnych z zakresu seksuologii, psychologii płci, seksualności i tożsamości płciowych i seksualnych, m.in.:

2013

Bojarska, K. (2013). Responding to lexical stimuli with gender associations: A Cognitive-Cultural Model. Journal of Language and Social Psychology, 32(1), 46-61. doi:10.1177/0261927X12463008

2012

Bojarska, K. i Dułak, K. (2012). Specjaliści zawodów pomocowych wobec ludzkiej różnorodności płciowej. W A. Kłonkowska (Red.), Transpłciowość - androgynia. Studia o przekraczaniu płci (s. 33-57). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

2011

Bojarska, K. (2011). Wpływ androcentrycznych i inkluzywnych płciowo konstrukcji językowych na skojarzenia z płcią. Studia Psychologiczne, 49 (2), 53-68. Dostępny on-line w systemie Versita

2010

Bojarska, K. (2010). Analiza merytoryczna wybranych pozycji piśmiennictwa poświęconego problematyce homoseksualności, wydanego w języku polskim w latach 1970-2008. W A. Loewe (Red), Raport o homo-, biseksualności i transpłciowości w polskich podręcznikach akademickich (s 15-63). Warszawa: Kampania Przeciw Homofobii.

Bojarska, K., & Kowalczyk, R. (2010). Homoseksualność i społeczeństwo. W Z. Lew-Starowicz & V. Skrzypulec (Red), Podstawy seksuologii (s 34-61). Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Kowalczyk, R., & Bojarska, K. (2010). Kryteria zasadności interwencji seksuologicznej. W Z. Lew-Starowicz & V. Skrzypulec (Red), Podstawy seksuologii (s 62-67). Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

2009

Bojarska, K. (2009). Psychologiczne i społeczne uwarunkowania stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji. Jak zorganizować wydarzenie antydyskryminacyjne? (s 5-28). Warszawa: Lambda. Pobrano z www.przeciwdzialajdyskryminacji.pl

2008

Bojarska, K. (2008a). Social construction of sex and gender dichotomy. W A. Chybicka & M. Kaźmierczak (Red), Appreciating diversity. Gender and cultural issues (s 55-76). Kraków: Impuls.
Bojarska, K. (2008b). Słownik terminów LGBT. Gejdar. Kraków: Ha!art.
Bojarska, K. (2008d). Polish women in non-stereotypical roles: Social and psychological barriers of breaking through gender schemes towards equality. W M. T. Fernández de la Vega & G. Grudzińska (Red), La fractura social de género en la Unión Europea: Los casos de Polonia y Espana (s 133-143). Olías del Rey: Editorial Azacanes.
Bojarska, K. (2008e). Krytyka pojęcia orientacji seksualnej w świetle społecznego konstrukcjonizmu i teorii queer. W A. Jodko (Red), Tabu seksuologii: Wątpliwości, trudne tematy, dylematy w seksuologii i edukacji seksualnej (s 11-31). Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej "Academica".

2007

Bojarska, K. (2007). Badania pilotażowe: osoby homo- i biseksualne wobec heteroseksizmu, heteronormatywności i homofobii. Społeczna opresja jako wyznacznik powtarzalnych wzorców reakcji obronnych. W G. Chojnacka-Szawłowska & B. Pastwa-Wojciechowska (Red), Kliniczne i sądowo-penitencjarne aspekty funkcjonowania człowieka (s 273-280). Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".

2006

Bojarska-Nowaczyk, K. (2006). "Przegięte ciotki niemile widziane" - o homofobii gejów i lesbijek. W T. Basiuk, D. Ferens, & T. Sikora (Red), Parametry pożądania: Kultura odmieńców wobec homofobii (s 61-72). Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS.

2005

Bojarska, K. (2005). Psychologiczne i społeczne uwarunkowania stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji. W M. Pawlęga (Red), Przeciwdziałanie dyskryminacji. Pakiet edukacyjny dla trenerów i trenerek (s 7-20). Warszawa: Lambda Warszawa. Pobrano z www.lambdawarszawa.org
Bojarska, K., & Kowalczyk, R. (2005a). Psychospołeczne podłoże seksualności. W V. Skrzypulec (Red), Wstęp do seksuologii (s 8-15). Katowice: "Kwieciński".
Bojarska, K., & Kowalczyk, R. (2005b). Kryteria konieczności interwencji seksuologicznej. W V. Skrzypulec (Red), Wstęp do seksuologii (s 31-36). Katowice: "Kwieciński".
Bojarska, K., & Kowalczyk, R. (2005c). Homoseksualność i społeczeństwo. W V. Skrzypulec (Red), Wstęp do seksuologii (s 15-31). Katowice: "Kwieciński".
Bojarska-Nowaczyk, K. (2005a). Autorstwo haseł seksuologicznych. B. Hołyst, (Red) Wielka Encyklopedia Prawa. Warszawa: Prawo i Praktyka Gospodarcza.
Bojarska-Nowaczyk, K. (2005b). Czy homofobia jest fobią? Analiza lękowego komponentu uprzedzenia seksualnego. Studia Psychologiczne, 43(2), 5-14.
Bojarska-Nowaczyk, K. (2005c). Psychospołeczne korelaty homofobii (rozprawa doktorska). Uniwersytet Gdański, Gdańsk.

2004

Bojarska-Nowaczyk, K. (2004). Psychospołeczne uwarunkowania wrogich i przyjaznych postaw wobec osób o orientacji homoseksualnej. Praktyczne implikacje dla polityki antydyskryminacyjnej. Pełnomocnik Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn.

2003

Bojarska-Nowaczyk, K., & Nowakowska, E. (2003). Raport Polityki: Homo-fobie, czyli czym jest homoseksualizm i co z tego wynika. Polityka, (32), 3-9.